��ࡱ�>�� ?��������>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ f2�ـ����\pangel B�a�=���=h\:�#8X@�"��1������[SO1������[SO1������[SO1������[SO1������[SO1�����[SO1����Arial1������[SO1h8��B�[SO1,8��B�[SO18��B�[SO1�8��B�[SO1���B�[SO1���B�[SO1�<��B�[SO1�>��B�[SO1�?��B�[SO1�4��B�[SO1�4��B�[SO1� ��B�[SO1� ��B�[SO1���B�[SO1���B�[SO1� ��B�[SO1���B�[SO"�"#,##0;"�"\-#,##0"�"#,##0;[Red]"�"\-#,##0"�"#,##0.00;"�"\-#,##0.00#"�"#,##0.00;[Red]"�"\-#,##0.007*2_ "�"* #,##0_ ;_ "�"* \-#,##0_ ;_ "�"* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ "�"* #,##0.00_ ;_ "�"* \-#,##0.00_ ;_ "�"* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)+�"��"#,##0;"��"\-#,##05�"��"#,##0;[Red]"��"\-#,##07�"��"#,##0.00;"��"\-#,##0.00A�"��"#,##0.00;[Red]"��"\-#,##0.00i�2_ "��"* #,##0_ ;_ "��"* \-#,##0_ ;_ "��"* "-"_ ;_ @_ y�:_ "��"* #,##0.00_ ;_ "��"* \-#,##0.00_ ;_ "��"* "-"??_ ;_ @_ � yyyy\-mm\-dd��� � ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� � � ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� � ���� � ���P� � ���P � � ��� � � ���� ����� � ���� ����a>� ����* ����. ����� � � ����ff��� ����� ����� ����`� ���� ����- ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������� ����� � � ����  � �"� �"0@ @ � � @ @ � � (@ @ � �� ,@ @ � ||C�-e}A} 0_ ;ef-#,#}A} 0_ ;ef-#,#}A} 0_ ;ef-#,#}A} 0_ ;ef-#,#}A} 0_ ;ef-#,#}A} 0_ ;ef -#,#}A} 0_ ;�L-#,#}A} 0_ ;�L-#,#}A} 0_ ;�L-#,#}A} 0_ ;�L-#,#}A} 0_ ;�L-#,#}A} 0_ ;�L -#,#}A} 0_ ;23-#,#}A} 0_ ;23-#,#}A} 0_ ;23-#,#}A} 0_ ;23-#,#}A}  0_ ;23-#,#}A}! 0_ ;23 -#,#}-}# 0_ ;}A}$ 0_ ;-#,#}A}% 0_ ;�?-#,#}A}& 0_ ;23-#,#}-}' 0_ ;}A}( ��0_ ;����-#,#}A}) a�0_ ;����-#,#}U}* 0_ ;-#,# ;_ }�}- �}�0_ ;����-#,#� ;_ �-"?? �_ �}�}. 0_ ;����-#,#???� ;_ ???�-"?? ???�_ ???�}-}/ �0_ ;}-}0 ��0_ ;}A}1 �}�0_ ;���-#,#}A}4 0_ ;-#,#}A}5 0_ ;-#,#}A}6 0_ ;-#,#}A}7 0_ ;-#,#}A}8 0_ ;-#,#}A}9 0_ ; -#,#}A}: �e�0_ ;���-#,#}�}; ???�0_ ;����-#,#???� ;_ ???�-"?? ???�_ ???�}�}< ??v�0_ ;�̙�-#,#� ;_ �-"?? �_ �}x}=����0_ ;�����̙�-#����� ; �����-" �����_ �!20% - :_��eW[��r� 1�O��20% - :_��eW[��r� 1 ef���� �%�!20% - :_��eW[��r� 2�O�"�20% - :_��eW[��r� 2 ef���� �%�!20% - :_��eW[��r� 3�O�&�20% - :_��eW[��r� 3 ef���� �%�!20% - :_��eW[��r� 4�O�*�20% - :_��eW[��r� 4 ef���� �%�!20% - :_��eW[��r� 5�O�.�20% - :_��eW[��r� 5 ef���� �%�!20% - :_��eW[��r� 6�O�2�20% - :_��eW[��r� 6  ef���� �%�!40% - :_��eW[��r� 1�O��40% - :_��eW[��r� 1 �L���� �%�!40% - :_��eW[��r� 2�O�#�40% - :_��eW[��r� 2 �L渷� �%�!40% - :_��eW[��r� 3�O�'�40% - :_��eW[��r� 3 �L��� �%�!40% - :_��eW[��r� 4�O�+�40% - :_��eW[��r� 4 �L���� �%�!40% - :_��eW[��r� 5�O�/�40% - :_��eW[��r� 5 �L���� �%�!40% - :_��eW[��r� 6�O�3�40% - :_��eW[��r� 6  �L�մ� �%�!60% - :_��eW[��r� 1�O� �60% - :_��eW[��r� 1 23���� ����%�!60% - :_��eW[��r� 2�O�$�60% - :_��eW[��r� 2 23ږ�� ����%�!60% - :_��eW[��r� 3�O�(�60% - :_��eW[��r� 3 23�כ� ����%�!60% - :_��eW[��r� 4�O�,�60% - :_��eW[��r� 4 23���� ����%�! 60% - :_��eW[��r� 5�O�0�60% - :_��eW[��r� 5 23���� ����%�!!60% - :_��eW[��r� 6�O�4�60% - :_��eW[��r� 6  23���� ����%�"�����~vR�k� #h���+��h�� I}�%� $h�� 1�=��h�� 1 I}�%O���� %h�� 2�=��h�� 2 I}�%�?����� &h�� 3�=��h�� 3 I}�%23����� 'h�� 4�/��h�� 4 I}�%�(�]�5���] ����� ���%������8^ĉ�)}Y�5��}Y ����� �a�%� *Gl;`�G��Gl;` �%O���O����+�����'�^�,��� ��'�^[0]� -���{�o�����{ ����� ��}�%������ ���.�h�gUSCQe��U_�����VV���4����W�S�>y:S7b;N�Y TQe�R�N�SQe�Rё���[yb�egQe�R{|�W�S>e�e_WSVn�R�NY��WQg�s ^b;S�u��L��S>e�[�WG�����Qg��_�O���^�g�~�Sq\QgR܀nݐ��QgW�[hT�N%f+YP[�lG�4b�[S�Qg4b*YMbv��[�[Qg4T�������gsWQg9\b1qaY~p�[��lG��Q�NQg�f4l�eYe��Ch�g�lQgN3uhg��[�lQg�f�Y _�[HuG�‰��Qgm_�^�Vm_�ea�l�[�lQg�l*m5�3u�[�QQg`Sf[GY�h���VQg!�ё��!��s3����^ey�s(g�zhgёo�ѐSfv��[�[sWQgNg�`vQ�NNg�Q�[0u-NP� _�Q�e(gP[�^G��rhghQgѐP��\�e�[sWQg�k1r�h N�l�SG�R�[�lQgR�_�sĞW�\G����[HuQg _��_ _�[�XQgĞ T1q\o�VQgUOck�n�y0u�lG�`h�ghQgH��NpQN�4Y�rQg�s�eOhgw���XNl��\G�\�[Qg z�\�^�[ gY�_NS=�c�q\Qg%N�N�N���[q\Qgv�up��tQ5�Qg�s�_hQNg�[HuQg z�[5�1g��s�s�y�^Qg�b�g�s�[XQg*mdW��_l�~Ո_l�~�_v��_�^�fey%Z���[�lQg_l�Sbb�P[Qg_l�S�sޘ��q\QgBh�~�V_l�p܀_l�q��m'Y�ez��lG�ؚq\Qg"�hQ�hT�[sWQgR�N�OY[wmNS�~Nm_�S:S�{�YOĞёehQg�_� ��[�VQg���l�R�[�Wo��y:W:W:S�qNS��`l�R�NY�V�g>y:Sc��RIQ�W�>y:S���~Oѐg3��HuQg�� }�sv��_ʃjl��p��`lehQg!�ePey�sbѐ/T_l1g�~eh��蕗\aN�S��ƖQgNg1rf�N)Y�\QgbS�[fk�_�~%Z�v0u�lG��N�[�QQg�N*Y_l NT~nQg�hOghTg����WsWQg�gb�^��b, �,\�,�L-��-D�-�4.�z.$�.r/�j/�/`0�N0��0B�0�<1��12�1~ 2�cc��B����� f2�ـ O@5vD~S�Z  d����MbP?_*+��%����&�?'�?(�?)�?M��/ d��Letter�" d����?�?�&���U} � } � } @�(R B)(R C)O�>,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� ?� @z� @{� A|�@A�mB���@� @ � @ � @u� @x� Ay�@A�$B��@� @!� @ � @}� @�� A��@A�$B��@� @ � @ � @}� @�� A��@A�$B��@� @ � @ � @� @� A�@AzB��@� @ � @ � @;� @<� A=�@A�B���@� @ � @ � @P� @j� Ak�@A�B��@� @ � @ � @P� @j� Al�@A�-B��@� @ � @ � @P� @j� Am� @AzB��@� @ � @ � @P� @j� An� @A�B��@� @ � @ � @�� @�� A�� @A�$B��@� @ � @ � @&� @5� A6� @A�$B��@� @7� @ � @&� @5� A8� @A�B��@� @ � @ � @&� @5� A9�@A�B��@� @ � @ � @&� @5� A:�@AZ B��@� @ � @ � @o� @p� Aq�@A��B��@� @� @ � @�� @�� A��@A�6B���@� @ � @ � @&� @'� A(�@A�$B��@� @� @ � @&� @'� A)�@AV!B��@� @ � @ � @ � @� A�@A�B��@� @ � @ � @ � @� A�@A�B��@� @ � @ � @ � @� A�@A^2B��@� @ � @ � @J� @M� AN�@AzB��@� @ � @ � @J� @M� AO�@A�B��@� @ � @ � @u� @v� Aw�@A�B��@� @ � @ � @P� @[� A\�@A�B��@� @ � @ � @P� @[� A]�@A�$B��@� @ � @ � @� @� A �@A�B��@� @!� @ � @@� @A� AB�@A^2B��@� @ � @ � @}� @�� A��@A�$B��@� @ � @ � @}� @�� A��@A�$B��@� @ � @ �D�lpbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,� @}� @�� A�� @A�$B��@� @ � @ � !@}� !@�� !A��!@A�$B��@� !@ � !@ � "@� "@� "A�"@A�$B��@� "@� "@ � #@P� #@U� #AV�#@A B��@� #@ � #@ � $@�� $@�� $A��$@A�$B��@� $@ � $@ � %@&� %@.� %A/�%@A�B��@� %@ � %@ � &@&� &@.� &A0�&@A� B��@� &@ � &@ � '@&� '@.� 'A1�'@A�$B��@� '@� '@ � (@&� (@.� (A2�(@A�$B��@� (@ � (@ � )@&� )@.� )A3�)@A�mB��@� )@ � )@ � *@&� *@.� *A4�*@A�$B��@� *@ � *@ � +@C� +@D� +AE�+@A�mB��@� +@ � +@ � ,@ � ,@� ,A�,@A6)B��@� ,@ � ,@ � -@ � -@� -A�-@A�6B��@� -@ � -@ � .@�� .@�� .A��.@A�$B��@� .@ � .@ � /@�� /@�� /A��/@A�$B��@� /@ � /@ � 0@&� 0@,� 0A-�0@A�B��@� 0@ � 0@ � 1@&� 1@*� 1A+�1@A�B��@� 1@ � 1@ � 2@;� 2@>� 2A?�2@A�mB���@� 2@ � 2@ � 3@� 3@"� 3A#�3@A�B��@� 3@ � 3@ � 4@� 4@� 4A�4@A�B��@� 4@ � 4@ � 5@�� 5@� 5A��5@A�mB���@� 5@ � 5@ � 6@P� 6@^� 6A_�6@A�$B��@� 6@ � 6@ � 7@P� 7@`� 7Ae�7@A�$B��@� 7@ � 7@ � 8@P� 8@`� 8Aa�8@A�$B��@� 8@ � 8@ � 9@P� 9@`� 9Ab�9@A�$B��@� 9@ � 9@ � :@P� :@`� :Ac�:@A�$B��@� :@ � :@ � ;@P� ;@`� ;Ad�;@A�$B��@� ;@ � ;@ � <@� <@ � <A �<@A�B���@� <@ � <@ � =@}� =@�� =A��=@A�$B��@� =@ � =@ � >@}� >@�� >A��>@A�$B��@� >@ � >@ � ?@}� ?@�� ?A��?@A�$B��@� ?@ � ?@ �D�lbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,� @@P� @@W� @AX�@@A�$B��@� @@ � @@ � A@C� A@H� AAI�A@Aj'B��@� A@ � A@ � B@P� B@Q� BAR�B@A�$B��@� B@ � B@ � C@P� C@Q� CAS�C@A�B��@� C@ � C@ � D@P� D@Q� DAT�D@A�$B��@� D@!� D@ � E@P� E@Y� EAZ�E@A�$B��@� E@ � E@ � F@J� F@K� FAL�F@A�$B��@� F@� F@ � G@� G@$� GA%�G@A�B��@� G@!� G@ � H@P� H@f� HAg�H@A�B��@� H@ � H@ � I@�� I@�� IA��I@A@B���@� I@ � I@ � J@}� J@~� JA�J@A�$B��@� J@ � J@ � K@P� K@h� KAi�K@A�$B��@� K@� K@ � L@C� L@F� LAG�L@A�B��@� L@ � L@ � M@o� M@r� MAs�M@A�B��@� M@ � M@ � N@o� N@r� NAt�N@A�B`��@� N@ � N@ �"�bbbbbbbbbbbbbb>�@A��B  �7� Sheet1gg���� ������Oh��+'��0T(0 @L�angel@��� �����՜.��+,��0�HP X`hp x ��  ���ż�¼ ������  !"#$%&'()*+,-����/012345����789:;<=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F����Workbook������������I[SummaryInformation(����.DocumentSummaryInformation8������������6